Mecàniques Viro SLU, és una empresa ubicada a Olot, dedicada al sector metal·lúrgic.

Des de que l’empresa es va fundar, el mes de abril de 1972, ha realitzat un continu programa de especialització i desenvolupament, bàsicament en la construcció de maquinària per el sector farmacèutic i càrnic.

Mecàniques Viro, avalada per la qualitat dels seus serveis, ha desenvolupat les seves instal·lacions per millorar l’eficàcia i ampliar els seus serveis en construccions metàl·liques amb ferro i acer inoxidable, manteniment i reparació de maquinària, i instal·lacions per el transport de fluids.

L’any 2007 Mecàniques Viro va implantar un nou sistema de Gestió de la Qualitat, obtinguen el Certificat ISO, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Aquesta política de qualitat es basa en el compromís de millora contínua en les tècniques de producció i en l’eficiència de l’organització general.

Mecàniques Viro també gaudeix des de l’any 2008, de la homologació per la construcció de canonades pel transport de fluids, segons la norma UNE-EN 287.

La Política de Qualitat de Mecàniques Viro SLU es fonamenta en els següents compromisos:

  1. Compromís a complir les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients així com els requisits legals i reglamentaris.
  2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat.
  3. Implantar els indicadors de qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
  4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.
  5. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  6. Consolidar el procés de millora contínua en l’acompliment de totes les activitats realitzades en l’Empresa.
  7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

 

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.

És imprescindible que el personal de l’empresa a què s’ha comunicat aquesta política comprengui cap a on es dirigeix l’organització, així com també que s’ha de comprometre amb els objectius que li siguin assignats.

I de portar a la pràctica diària la filosofia de fer les coses “bé a la primera” perquè responsabilitzant cada un de la Qualitat en l’execució del seu treball, s’aconsegueixi elevar els nivells tant de qualitat com de competitivitat de l’empresa.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.